Categorieën
onderwijs organiseren publicatie

Recensie: Resultaat met rekenen, Handvatten voor een goede rekenles

Resultaat met rekenen, Handvatten voor een goede rekenles, Marije Bakker, Pieter Gerrits en Johan Theil, uitgave van CPS, 2012, ISBN 978-90-6508-647-1, paperback, 141 pagina’s, € 27,90.
In deze uitgave van het CPS geven de auteurs een praktisch inzicht in de noodzakelijke voorwaarden voor een goede rekenles. Het boek bestaat uit drie grote hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden zes kenmerken van goed rekenonderwijs stap voor stap behandeld. Aan de orde komen achtereenvolgens: doelgericht onderwijs, een beredeneerd aanbod, een effectieve instructie, tijd en extra tijd, differentiatie, het monitoren van het onderwijs en tenslotte de samenhang tussen deze kenmerken.
Van ieder kenmerk wordt beschreven wat de rol is van de schoolleider, van het team en van de internbegeleider en de rekencoach.
Hoofdstuk 2 gaat in op de effectieve rekenles; de beschrijving daarvan is aan de hand van de genoemde kenmerken. Aan de orde komt hoe deze kenmerken van goed rekenonderwijs in de dagelijkse les zichtbaar zijn. Actuele kennis uit het protocol ERWD is hierin verwerkt. Zo wordt helder uitgelegd hoe kennis over het handelingsmodel en het drieslagmodel van invloed zijn bij het formuleren en uitvoeren van het doel van de les.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de aanpak van sterke en zwakke rekenaars. Er worden oplossingen geboden voor het omgaan met lastige contexten en er wordt ingegaan op het aanpassen van het aanbod. Het hoofdstuk sluit af met een organisatieschema voor de praktijk, waarbij gedifferentieerd wordt op drie niveaus.
Dit boekje is bijzonder praktisch en bruikbaar, alleen de prijs is wat aan de hoge kant. In kort bestek wordt een overzicht geboden van de actuele rekendidactiek. Rekencoördinatoren in het basisonderwijs worden geacht de kennis uit dit boekje paraat te hebben. Leerkrachten die dit in praktijk kunnen brengen, geven kwalitatief goed rekenonderwijs.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *